เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็น (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/2129

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Section 1 Review มาตรฐานรายงานทางการเงิน และความสำคัญที่ต้องจัดทำ

1. สรุปประเด็นสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของงบกระแสเงินสด

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

2. ทำความเข้าใจ งบกระแสเงินสด กับ การบังคับใช้ทุกกิจการจริงหรือไม่

3. ชี้ประเด็นบทบาทความสำคัญและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดที่มีต่อกิจการในปัจจุบัน

Section 2 จัดประเภทกิจกรรมและวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก

4. คำจำกัดความ การแยกประเภทของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

5. วิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก

6. งบกระแสเงินสด สามารถทำได้กี่วิธี และวิธีการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจการ

7. การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสดการทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจวิเคราะห์การจัดประเภทกิจกรรม ทั้ง 3 กิจกรรม

- กิจกรรมการดำเนินงาน

- กิจกรรมการลงทุน

- กิจกรรมการจัดหาเงิน

Section 3 เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสด และทำ Test ทดสอบ

8. เคล็ดลับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดว่ามีผลจากรายการใดและกิจกรรมประเภทไหน

9. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด วิธีทางตรงอย่างเข้าใจง่ายพร้อมทดลองทำตัวอย่าง

10. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อมอย่างเข้าใจง่ายพร้อมทดลองทำตัวอย่าง

Section 4 การเปิดเผยรายการ และประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด

11. การเปิดเผยรายการ

12. วิธีการประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสดเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

Section 5 เคล็ดลับการอ่านและวิเคราะห์ตัวเลขในงบกระแสเงินสด

13. เคล็ดลับการอ่านงบกระแสเงินสด

14. เทคนิคจากการใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

- การอธิบายเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสดงวดก่อน

- การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมในงวดปัจจุบัน

- การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมเดียวกันในงวดก่อน

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba