รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล***เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่****

รหัสหลักสูตร : 21/3428

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. Update ..กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ บังคับใช้ปี2562

- ลูกจ้างสามารถลากิจธุระจำเป็นได้กี่วันต่อปี
- เพิ่มจำนวนวันลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด และจะได้รับค่าจ้างอย่างไร?
- กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่
- ค่าชดเชยใหม่...กรณีเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างอยู่นาน เป็น 6 อัตรา
- กรณีย้ายสถานประกอบการไปที่อื่น จะต้องได้รับความยินยอมหรือไม่
- กรณีค่าตอบแทน การกำหนดเพิ่มและอัตราดอกเบี้ยใหม่
- การให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย กรณีใด

 

2. ประเด็นปัญหาสัญญาจ้างแรงงาน (Hire of service) การจ้างทำของ (Hire of work)
และตัวแทน (Agent)

- ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ และตัวแทน
- หลักเกณฑ์สำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน(Storing)

3. ประเด็นปัญหาการใช้แรงงานภายนอก (Subcontracted employment)
- ความรับผิดกรณีใช้แรงงานภายนอก

4. ประเด็นปัญหาการประกันการทำงาน (Guarantee of employment)
- ตำแหน่งงานใด? ที่สามารถเรียกรับหลักประกันการทำงาน
- หลักประกันมีกี่ประเภท อะไรบ้าง? และจะต้องคืนหลักประกันเมื่อใด?

5. ประเด็นปัญหาการทดลองงาน (Probation)
- การทดลองงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
- ระยะเวลาในการทดลองงาน ควรจะมีระยะเวลาเท่าไหร่?
- กรณีรับลูกจ้างเข้ามาทำงาน จะต้องนับระยะเวลาการทำงาน เริ่มเมื่อไหร
- กรณีไม่ผ่านทดลองงานจะต้องจ่ายอะไรบ้าง เพราะเหตุใด? (ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
, ค่าชดเชย, ค่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

6. ประเด็นปัญหาวันหยุดและวันลา (Holiday& leaves for absence)
- สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด
- ลาป่วย จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์หรือไม่?
- การใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีแล้วลาออก นายจ้างสามารถหักค่าจ้างวันหยุดส่วนเกินได้หรือไม

7. ประเด็นปัญหาค่าจ้าง (Wage) ค่าล่วงเวลา (Overtime pay) และค่าทำงานในวันหยุด
(Holiday pay)

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ค่าจ้าง” และประเภทของค่าจ้าง
- กรณีทำงานล่วงเวลาเสร็จก่อนกำหนดที่ขอไว้จะต้องคิดค่าล่วงเวลาอย่างไร?
- อัตราการจ่ายค่าล่วงเวลา ถูกต้องตามกฎหมาย
- การทำงานในวันหยุด ลูกจ้างสามารถปฏิเสธได้หรือไม่?

8. ประเด็นปัญหาการสิ้นสุดสัญญาจ้าง (Termination of employment)
- ลาออก (resignation) ตกลงเลิกสัญญา (mutual termination) เลิกจ้าง (dismissal) มี
หลักเกณฑ์อย่างไร?
- การคำนวณค่าชดเชยจากค่าจ้างฐานผลงาน จะต้องทำอย่างไร?
- กรณีการเกษียณอายุแล้วจ้างทำงานต่อ จะต้องปฏิบัติอย่างไร ตามหลักเกณฑ์ใหม่

9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นปัญหา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba