เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภาระภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

รหัสหลักสูตร : 21/8303/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
ภาระภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

• ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
• ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
• เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากรหัวข้อสัมมนา

1. ความหมายของเงินได้พึงประเมิน
2. เงินได้ที่จ่ายไปให้บริษัทต่างประเทศที่ต้องระวัง
3. ภาระภาษีที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินได้ไปให้กับบริษัทต่างประเทศ
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
• อากรแสตมป์
4. เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากร
5. กรณีจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทต่างประเทศ ผู้จ่ายมีหน้าที่ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
แทนบริษัทต่างประเทศด้วยหรือไม่ (มาตรา 76 ทวิ)
• ผู้จ่ายจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทต่างประเทศมีรายได้-รายจ่ายเท่าไร
• บริษัทต่างประเทศต้องมอบอำนาจให้ยื่นแบบแทนหรือไม่
• กรณีมีบริษัทในไทยหลายบริษัทที่ทำการติดต่อกับบริษัทต่างประเทศ บริษัทไหนจะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษีแทนบริษัทต่างประเทศ
6. เงินได้ประเภทใดบ้างที่จ่ายให้ต่างประเทศแล้วต้องหักภาษี
7. อัตราภาษี 5%, 10%, 15% ใช้อัตราใดในการหักภาษี
8. ภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากรและการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
9. ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศ
10. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

11. การยื่นแบบนำส่ง ภ.ง.ด.54 ภ.พ.36

12. การขอคืนภาษีของต่างประเทศและของบริษัทในไทย

13. ภาษีที่ออกแทนบริษัทต่างประเทศจะบันทึกเป็นอะไร

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba