แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงานกับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/2317Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน
กับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 2 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้
 

 

วิทยากรโดย ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงานและมาตรฐานการราย
งานทางการเงิน


2. ผลกระทบของ Covid-19 ต่อการประเมินผลประโยชน์พนักงาน
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำงานเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าโทรศัพท์ การให้สวัสดิการใหม่
- กิจการปรับโครงสร้างองค์กรโดยลดจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ เรียกว่า “การลดขนาดโครงการ”
- ผลประโยชน์ที่นำเสนอภายใต้โครงการก่อน-หลังการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง
หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์

3. วิธีทางการบัญชีของผลประโยชน์ของพนักงานแต่ละประเภท พร้อมสถานการณ์
และตัวอย่างการบันทึกบัญชี

- ผลประโยชน์ระยะสั้น / ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน / เลิกจ้าง
- โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้ / โครงการผลประโยชน์พนักงาน
- ความแตกต่างที่สำคัญ

4. การเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

5. แนวคิดเกี่ยวกับการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตาม TAS 19 และ TFRS for NPAEs
- หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ NPAEs

6. วิธีการปรับปรุงงบการเงินสําหรับ “การบันทึกบัญชี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานจาก
300 วันเป็น 400 วัน”

7. แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

8. กรณีศึกษาและวิธีการคํานวณผลประโยชน์พนักงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
และในอนาคต เมื่อต้องการแก้ไข โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง
ไม่เป็นทางการ

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน ใน Google forms
3.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
4.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
3.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรมนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
2:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba