สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง ปี 2564 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2232Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง ปี 2564 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี 4 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้


• สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
• สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงในข้อกำหนด

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา


1.สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

2.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (TAS 2)

3.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS 16)
- การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาที่ตีใหม่

4.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS 38)

5.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (TAS 40)
- การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคายุติธรรม

6.สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)

7.สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ (TFRS 3)
- การแยกความแตกต่างระหว่างการรวมธุรกิจกับการซื้อสินทรัพย์
- ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

8.สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 4)

9.สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทาง
การเงิน (TFRS 7)

10.มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ในส่วนของ
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (TFRS 9)

11.กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

12.แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่่อง เครื่่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมููลสำหรับธุุรกิจประกันภัย

13.คำนิยามของความมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป

14.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba