Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม 2565 (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/3433.1/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรUpdate!!! กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ปี 2565

(จ.ชลบุรี)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
 
• หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมและเงินทดแทน ที่ นายจ้าง และ HR ต้องรู้
• สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง? ความแตกต่างกันระหว่างกฎหมายประกันสังคมและเงินทดแทน
• Update ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับก่อนปฏิบัติจริงสำหรับใช้บริหารทรัพยากรมนุษย์ปี 2565
• ประเด็นปัญหา...ที่ส่งผลประทบกับนายจ้าง และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


หัวข้อสัมมนา

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1. ประเด็นปัญหา...กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2565
• สิทธิลากิจธุระจำเป็นสำหรับลูกจ้าง
• การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างจะต้องได้รับการยอมรับจากลูกจ้างหรือไม่
• ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์
• อัตราค่าชดเชยใหม่สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
• การย้ายสถานประกอบกิจการ ,การควบรวมสถานประกอบกิจการ
• ค่ากำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
2. ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้
• อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
• การเกษียณอายุ
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
• การมอบหมายงานในหน้าที่
• คำสั่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่

กฎหมายประกันสังคม
1. แนวโน้มเกี่ยวกับ “อัตรา” การเก็บเงินสมทบจากอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
เป็น 20,000 บาท
มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
2. Update กฎหมายประกันสังคม เพื่อนํามาปฏิบัติในปี 2565
• หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข หรือสัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2562
• พระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ 
• นำส่งเงินสมทบประกันสังคมทางอิเล็คทรอนิค 
• “ค่าฝากครรภ์”
• กรณีสงเคราะห์บุตร
• กำหนดอัตราเงินค่าทำศพ
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการขอรับสิทธิประโยชน์กฎหมายประกันสังคม
• กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย, กรณีคลอดบุตร, กรณีสงเคราะห์บุตร,
กรณีทุพพลภาพ,
กรณีตาย, กรณีว่างงาน
• การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์
4. 7 โรคอะไรบ้าง? ที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง
5. ถาม-ตอบประเด็นปัญหานับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba