พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 45)

รหัสหลักสูตร : 21/3522

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD

ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง
 


- “22 หน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ
  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พ.ศ.2563”
  มีความหมายว่าอย่างไร และต้องปฏิบัติอย่างไร?
- ประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น “การเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูล
  “ส่วนบุคคล”และสิทธิของเจ้าของ
- การเผยแพร่ข้อมูลลูกค้า หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม
- ข้อควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคล
  และผู้ประมวลผลข้อมูล
- ประเด็นการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
- ประเด็นเกี่ยวกับ “ลูกจ้าง” ที่ส่งผลกระทบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ
- กรณีการจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทน จะต้องปฏิบัติอย่างไร

 

บรรยายโดย  อาจารย์กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ อาจารย์ศิรัญญา หรูวรรธนะ

 

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

2. “นิยาม” และความหมาย ของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”
และ “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”
- ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล
- อะไร คือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่จะได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายฉบับนี้
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีอำนาจในการจัดการอย่างไร
- สิทธิของเจ้าของข้อมูลสามารถมอบให้ทายาทได้หรือไม่

3. การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล

- การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
- การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องทำเมื่อใด ?
- รายละเอียดอะไรบ้าง? ที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
- กรณีใดบ้างที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ จากเจ้าของข้อมูล
  สามารถทำได้หรือไม่
- ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง? ที่ไม่สามารถเก็บรวบรวม ข้อมูลได้
- ข้อห้ามอะไรบ้าง ? ที่ไม่ให้เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งไม่ได้รับความยินยอม
  โดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล
- การขายข้อมูลส่วนบุคคล จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ หรือไม่
- วิธีการให้ความยินยอม จะปฏิบัติอย่างไร? ไม่ให้มีปัญหาภายหลัง
- ระยะเวลาในการให้ความยินยอม

4. ประเด็นการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เกี่ยวกับความสามารถ
   ของบุคคลธรรมดาจะต้องทำอย่างไร ?
- ผู้เยาว์หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- คนไร้ความสามารถ
- คนเสมือนไร้ความสามารถ

5. ประเด็นการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
- กรณีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
- การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลอย่างไร?
- กรณีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกิจการในเครือเดียวกัน เครือธุรกิจเดียวกัน
  หรือกิจการอื่น
- หน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่อยู่ในข่ายของกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สิทธิของเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิอย่างไรบ้าง?
- สิทธิการขอเข้าถึงและขอรับสำเนา
- การตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูล
- การตรวจสอบการนำข้อมูลไปใช้
- มาตรการด้านความปลอดภัยและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลกรณีใด้บ้าง ?
- สิทธิให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลในกรณีใดบ้าง

6. ประเด็นเกี่ยวกับ “ตัวบุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  พ.ศ. 2562

- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือใคร สำคัญอย่างไร ?
- บทบาท หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือใคร สำคัญอย่างไร
- บทบาท หน้าที่ ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- เจ้าหน้าที่คุ้มตรองข้อมูลส่วนบุคคล คือใคร สำคัญอย่างไร
- บทบาท หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ประเด็นเกี่ยวกับ “ลูกจ้าง” ที่ส่งผลกระทบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ที่นายจ้างและHR ต้องทราบ
- ข้อมูลของพนักงานลูกจ้างอะไรบ้าง? ที่อยู่ในความคุ้มครองของพ.ร.บ.ฉบับนี้
  ที่นายจ้างต้องทราบและระมัดระวัง
- ข้อมูลลูกจ้างที่เขียนไว้ในใบสมัครงาน หรือแจ้งให้นายจ้างทราบในวันสมัครงานมีขอบเขตอย่างไร?

8. การขอข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานอื่น นายจ้างจะทำได้เพียงใด

9. ความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และบทลงโทษ
- การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
- โทษจำคุกและปรับ
- กรณีทำให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังฯ

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์
อาจารย์ศิรัญญา หรูวรรธนะ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba