การตรวจสอบภาษีของสรรพากรจากงบการเงินและทางเดินเอกสาร(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8032/2Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การตรวจสอบภาษีของสรรพากรจากงบการเงินและทางเดินเอกสาร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

• ความสำคัญของทางเดินเอกสาร
• การตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
• ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายกับการตรวจสอบของสรรพากร
• ประเด็นการขอคืนที่มักถูกตรวจสอบ
• ปัญหาการถูกตรวจสอบ Stock

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. Update ระบบการตรวจสอบภาษีของสรรพากรในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน
- กิจการที่สุ่มเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบ
- การใช้เทคโนโลยีของสรรพากรในการจัดเก็บภาษีสิ่งที่ผู้เสียภาษีต้องระวัง

2. การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ
2.1 การตรวจสอบทางเดินเอกสาร
- ความสําคัญของการประกอบธุรกิจ
- ลักษณะการออกเอกสารของธุรกิจ
- การสอบยันเอกสารกับคู่ค้า
- จ่ายเงินให้บุคคลหนึ่งแต่ได้รับเอกสารจากอีกบุคคลหนึ่ง
- การตรวจสอบ Statement การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านธนาคาร
2.2 การวิเคราะห์ทางเดินรายจ่ายกระทบกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- การจ่ายเงินไปต่างประเทศมีการนําส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 หรือไม่
- จ่ายค่าดอกเบี้ย เงินปันผล มีการนําส่ง ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด. 2 ก. หรือไม่
- การจ่ายค่านายหน้า ให้กับบุคคลธรรมดา มีการนําส่ง ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1 ก หรือไม่
- หัก ณ ที่จ่ายถูกต้องตามเงินได้แต่ละประเภทหรือไม่
- หัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนหรือไม่
2.3 การตรวจสอบการออกใบกํากับภาษีใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้
- นําส่งฐานภาษีถูกต้องหรือไม่
- ออกใบกํากับภาษีถูกต้องหรือไม่/ไม่มีสิทธิออก
- มีการใช้ใบกํากับภาษีปลอมหรือไม่
- วิธีการตรวจสอบของสรรพากรว่าใบไหนเป็นใบกํากับภาษีปลอม
- การใช้ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ถูกต้องหรือไม่

3. จุดในงบการเงินที่สรรพากรมักตรวจสอบความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่
- ขาดทุนขั้นต้น
- ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนชําระ
- รายได้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่ารายได้ในภาษีนิติบุคคล
- แสดงรายได้ไม่สอดคล้องกับต้นทุน
- สินค้าปลายงวดยังมีจํานวนเยอะแต่ก็ยังซื้อสินค้าเข้ามา
- ไม่มีสินทรัพย์ถาวร และไม่มีรายได้จากค่าเช่า
- มีเงินให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี้ยรับ
- สินค้าปลายงวดมีมากกว่ารายได้
- ไม่มีรายได้โดยตรงและไม่มีรายได้อื่น
- ไม่มีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51 หรือยื่นภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกิน 25%
- รายจ่ายค่ารับรองที่มากเกินไป
- การใช้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง
4. การตรวจสอบ Stock สินค้า/บริการ
- Stock หาย สรรพากรมองว่าขายหรือนําไปใช้ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
- Stock บวมแต่รายได้น้อย

5. การตรวจสอบภาษีแต่ละประเภทธุรกิจ
- วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจซื้อมาขายไป
- วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจการผลิต
- วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจให้บริการ
- วิธีการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- กิจการอื่น ๆ

6. ประเด็นการขอคืนที่มักถูกตรวจสอบ
- การขอคืนเป็นเงินสด
- มีการขอคืนภาษีจากใบกํากับภาษีปลอมหรือไม่
- ขอคืนเครดิตติดกัน

7. จุดที่สรรพากรจับความผิดปกติของระบบบัญชีหรืองบการเงิน

8. เทคนิคการชี้แจงต่อกรมสรรพากรเมื่อถูกตรวจสอบ

9. วิธีการประเมินของสรรพากรที่จะทําให้ผู้เสียภาษีและสรรพากร Win Win ทั้งคู่

เงื่อนไข

1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ใน
ระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba