ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด

รหัสหลักสูตร : 21/1804

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน
หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย


หัวข้อสัมมนา

1.การใช้เกณฑ์การรับรู้รายได้เพื่อการวางแผนภาษีการขาย บ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์ เมื่อไรจึงจะถือเป็นรายได้
• การรับรู้รายได้ทั้งจำนวน
• รับรู้รายได้ตามส่วนงานที่ทำเสร็จ
• รับรู้รายได้ตามเงินค่างวดงานที่ถึงกำหนดชำระ
• รับรู้เมื่อมีการจดทะเบียนโอนที่กรมที่ดิน
• กรณีต้องเปลี่ยนการรับรู้รายได้ทำได้หรือไม่

2.วางแผนการรับรู้รายได้เพื่อประหยัดภาษี
• บุคคลธรรมดา
• นิติบุคคล

3. สรรพากรถือราคาใดเป็นรายได้ ระหว่างราคาตามสัญญาซื้อขาย, ราคาที่ชำระ ณ วันที่จดทะเบียนโอน,ราคาประเมิน
4. ปัญหาเกี่ยวกับ เงินจอง เงินมัดจำ เงินค่าทำสัญญาจะซื้อจะขาย ต้องรับรู้เป็นรายได้หรือไม่
• จองแล้วไม่ซื้อ
• ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อตกลง
• เลิกสัญญาจะซื้อจะขายและริบเงินดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นค่าปรับหรือไม่
• เงินดาวน์ที่ได้รับเมื่อทำสัญญาแต่ไม่นำไปรวมเป็นราคาโอนจะมีผลกระทบทางภาษีอย่างไร สรรพากรจะทราบได้อย่างไร
• ราคาขายตามสัญญากับราคาที่จดทะเบียนโอนที่กรมที่ดินไม่เท่ากันจะถูกประเมินภาษีหรือไม่
• เงินส่วนที่เหลือที่ชำระในวันโอน
• ผู้ซื้อจะใช้ราคาใดในการใช้สิทธิทางภาษี
5. ปัญหารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ
• รายจ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มโครงการ เช่น ค่าที่ปรึกษา, ค่าวิเคราะห์โครงการ, ค่าสำรวจตรวจสอบ
• รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน
• รายจ่ายในการก่อสร้าง/ ค่าถมที่ดิน
• ดอกเบี้ยเงินกู้ อย่างไรเป็นต้นทุน อย่างไรเป็นค่าใช้จ่าย
• รายจ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์, ส่วนกลาง, สวนสาธารณะ
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
• การใช้ใบกำกับภาษี, เอกสารรายจ่าย ประเด็นที่ต้องระวัง
6. การคำนวณกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
• อย่างไรสรรพากรถือเป็นรายได้ และอย่างไรไม่ถือเป็นรายได้
• ปัญหารายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่สรรพากรไม่ถือเป็นรายจ่าย
7. ปัญหาการคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน
• อาคารและสาธารณูปโภคส่วนกลางคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอได้หรือไม่
• อะไรบ้างที่สามารถนำมาคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอได้อย่างไรจึงจะถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้
8. ปัญหาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และการเฉลี่ยภาษีซื้อ
9. ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ในการขาย บ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์
• แถมเฟอร์นิเจอร์, แอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า,ตกแต่งภายใน, รถยนต์, ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
• ของแถมต้องเสียภาษีขายหรือไม่ จะวางแผนในการประหยัดภาษีอย่างไร
• ทำ PROMOTION อย่างไรไม่ถูกสรรพากรประเมิน
• กรณีขาย บ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์, แอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า มีภาระภาษีอย่างไร และต้องทำ STOCK หรือไม่
10. ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของธุรกิจขาย บ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์
• จ่ายค่าแรง, ค่านายหน้า, ค่าคอมมิชชั่น ต้องหักภาษีอย่างไร
• ค่าบริการ, ขายพร้อมติดตั้ง, รับเหมาแยกค่าสินค้า หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
• ซื้อสินค้าพร้อมติดตั้ง, ค่าขนส่ง, ค่าจ้างตกแต่งภายในหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
• ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าป้าย ค่าโฆษณาทางโทรทัศน์-วิทยุ ค่าเช่าพื้นที่ออกบู๊ธ, ค่าเช่าสำนักงาน
11. ทำสัญญาขายที่ดิน 1 ฉบับ และสัญญารับจ้างสร้างบ้าน 1 ฉบับ ผู้ขายหรือรับจ้างมีภาระภาษีอย่างไร
• ลูกค้านำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ จากราคาใด
12.บุคคลธรรมดากับภาระภาษีจากการขาย บ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์
• อย่างไรจึงจะถือว่ามุ่งค้าหากำไร
• เลือกเสียภาษีได้หรือไม่
13. ปัญหาเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
• ทำสัญญาอย่างไรให้ประหยัดภาษี
• รับเงินแล้วแต่ยังไม่โอนถือเป็นการขายและต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
• รับเงินเป็นงวดๆและยังสร้างไม่เสร็จจะเสียภาษีอย่างไร
14. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และอายุความประเมิน รับมืออย่างไรหากสรรพากรเข้าตรวจ
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
02-2108100
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba