การจ้างงานและการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)

รหัสหลักสูตร : 21/3467

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


การจ้างงานและการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

• ทําความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
   4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ที่นายจ้างต้องรู้ !!
• ขั้นตอนการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานภายใต้กฎหมาย MOU
• หลักเกณฑ์ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการ
• ต่างด้าวถือบัตรชมพูและต่างด้าวในระบบ MOU แกต่างกันอย่างไร ?
• ระวัง !! บทกําหนดโทษ หากกระทําผิดพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน
   ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ
(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)

2. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ
(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)

  • ครม.อนุมัติแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติขึ้นทะเบียนทำงานถูกกฎหมาย
  • กลุ่มคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้อง อยู่และทำงานได้ไม่เกิน 13 ก.พ. 68
  • กลุ่มคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66
  • แนวทางการดำเนินการของกลุ่มคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้อง

3. การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของแรงงานต่างด้าว
  • การดูพาสปอร์ต
  • การดูวีซ่า
  • การดูใบอนุญาตทำงาน

4. การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้กฎหมาย MOU
  • การยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
  • การจัดส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไปยังประเทศต้นทาง
  • การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
  • การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
  • การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมแสดงเอกสารหลักฐาน
  • การอบรมและรับใบอนุญาตทำงาน

5. ความแตกต่างของต่างด้าวถือบัตรชมพูและต่างด้าวในระบบ MOU
  • การเข้ามาในประเทศ
  • สัญญาจ้าง
  • ระยะเวลาการต่อใบอนุญาต
  • การเดินทางข้ามพื้นที่
  • สิทธิต่างๆตามกฎหมาย ที่จะได้รับ

6. หลักเกณฑ์ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการ
  • ใบอนุญาตทำงาน
  • ตรวจลงตราวีซ่า
  • ตรวจสุขภาพ 6 โรค
  • การซื้อประกันสุขภาพ กรณียังไม่มีสิทธิประกันสังคม

7. การปฏิบัติภายหลังได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว
  • แจ้งแรงงานต่างด้าวเข้าประกันสังคมและการนำส่งเงินสบทบ
  • แจ้งที่พักอาศัย
  • แจ้งย้ายที่พักอาศัยเมื่อเปลี่ยนที่พักอาศัย
  • การรายงานตัวทุกๆ 90 วัน

8. การแจ้งออกจากงานกับกรมการจัดหางาน และแจ้งออกจากประกันสังคม
  • กรณีแรงงานต่างด้าวอยู่ไม่ครบตามสัญญาจ้าง
  • กรณีแรงงานต่างด้าวลาออกเอง

9. การขอเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว
  • เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว
  • ระยะเวลาในการแจ้งเปลี่ยนนายจ้าง กลุ่มบัตรชมพูและกลุ่ม MOU
  • ค่าธรรมเนียมในการการเปลี่ยนนายจ้าง
  • โทษปรับนายจ้างหากไม่แจ้งออก

10. การขอคืนหลักประกันกรณีคนต่างด้าวไม่ได้ทำงานกับตนแล้ว
  • กรณีใดบ้างที่สามารถขอคืนหลักประกันได้
  • เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่น
  • สถานที่รับคําร้องและจ่ายคืนเงินประกัน

11. บทกำหนดโทษ หากกระทำผิดพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน
      ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

  • โทษสำหรับนายจ้างที่จ้างงานต่างด้าวผิดกฏหมาย

12. แนวทางการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

13. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูล

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba