กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัสหลักสูตร : 21/3401

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 11,770 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 13,910 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


วิทยากรโดย อาจารย์สุจิตรา บุญชู อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

Module 1 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 (อาจารย์สุจิตรา บุญชู)

1.Update กฎหมายประกันสังคม เพื่อนํามาปฏิบัติใน ปี 2566
  -ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร อายุบุตรเท่าไหร่และได้จำนวนบุตรกี่คน
  -ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายต่อครั้ง
  -ปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์ได้จำนวนกี่ครั้ง

2. ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริการ ทางด้านการแพทย์กรณีการรักษา
  - บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเงินสมทบประกันสังคม
    จะต้องปฏิบัติอย่างไร? และมีบทลงโทษเป็นอย่างไร? หากไม่ส่งเงินสมทบ
  - กรณีใดบ้าง? เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
    ในการบำบัด การรักษาโรค ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เช่น โรคเอดส์โรคไต
    การเปลี่ยนอวัยวะ เป็นต้น
  - กฎหมายประกันสังคมเกี่ยวกับ “ค่าตรวจและรับฝากครรภ์”
  - กรณีคลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิของผู้ประกันตนฝ่ายหญิง
    และฝ่ายชายอย่างไร? จึงจะเกิดประโยชน์
  - สิทธิประโยชน์ของพนักงานภายหลังจากการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง จะได้ปฏิบัติตนอย่างไร?
  - เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องของประกันสังคม
  - หลักเกณฑ์และวิธีการขอกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติการกลับมาเป็นผู้ประกันตน
  พ.ศ. 2561 (มาตรา 39 )
  - อัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
    ที่ไม่ใช่จากการทำงาน (ตามช่วงอายุ)
  - หนังสือระบุบุคคลรับสิทธิประโยชน์กรณีไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุ
  จะต้องดำเนินการอย่างไร? - Case Study การใช้สิทธิประกันสังคมพร้อมวิธีแก้ไขที่ HR ต้องทราบ

Module 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ)

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 8 เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปี 2566

4. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุคคลต้องรู้
  - สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  - การประกันการทำงาน (Guarantee of employment) ที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่
  - กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง (Female Labour)
  - ประเด็นเกี่ยวกับการทดลองงาน (Probation) ที่นายจ้างต้องทราบ
  - ระยะปลอดภัยในการทดลองงาน
  - กรณีทดลองงานไม่ผ่าน ต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - การกำหนด วัน เวลา ทำงาน (Working Times) มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร?
  - จุดบอดที่มักเข้าใจผิด เกี่ยวกับ วันหยุด (Holiday) วันลา (Leave for absence)
  - ปัญหาที่เกิดขึ้น...จากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ความเคยชิน เกี่ยวกับ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
    ค่าทำงานในวันหยุดทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีแรงงาน
  - การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างขั้นต่ำกรณีต่างๆ (กรณีเป็นลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างทดลองงาน)
  - การแจ้งสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน / การสิ้นสุดการทำงาน
    (Termination of Employment)

Module 3 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 (อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์)

5. หลักเกณฑ์และรายละเอียดสำคัญของการทำสัญญาจ้างแรงงาน
  - ประเภทของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีกี่ประเภท
  - สัญญาจ้างประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์อย่างไร? ในการพิจารณา
  - ทำความเข้าใจระหว่างสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ
  - สัญญาจ้างแรงงาน การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1
  - สัญญาจ้างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 12
  - ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน หรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง
  - สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ การกำหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา
  - การโอนโดยกิจการของนายจ้าง ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้างใหม่ด้วยหรือไม่
  - กรณีลูกจ้างยอมทำงานให้ผู้รับโอนกิจการ ถือว่าผู้รับโอนกิจการเป็นนายจ้างหรือไม่
  - การบอกเลิกสัญญากรณีไม่ผ่านทดลองงาน เช่น ระยะเวลาทดลองงานการต่อเวลา ฯลฯ
  - หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมีหลักเกณฑ์วิธีการอย่างไร
  - การตกลงเลิกสัญญา การทำโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด
    มีข้อควรระวังด้านกฎหมายอะไรบ้าง
  - ผลกระทบ...ที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างกรณีฟ้องร้องในศาลแรงงาน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุจิตรา บุญชู
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba