การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่แพ้คดี ถ้าถูกฟ้องร้อง(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3471Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการที่ถูกต้อง


และไม่แพ้คดีถ้าถูกฟ้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์อื่นๆ

   - อะไรเป็นค่าจ้าง
   - อะไรเป็นสวัสดิการ ?
   - ค่าตอบแทนอื่นๆ
   - สิทธิในการเรียกร้องของลูกจ้างเมื่อมีการเลิกจ้าง หรือฟ้องร้องคดี
   - การเขียนข้อตกลงการจ้างงานจะเขียนอย่างไร ไม่ให้มีปัญหาค่าจ้าง
   - ข้อต่อสู้คดีค่าจ้างและสวัสดิการ จากประสบการณ์การทำงานจริง

2. ความแตกต่างระหว่าง “ค่าจ้าง” และ “สวัสดิการ” และผลกระทบที่เกิดขึ้น

   - องค์ประกอบสำคัญของ “ค่าจ้าง
   - กรณีเป็นค่าจ้าง จะต้องพิจารณาอย่างไร ? และมีผลเสียหายอย่างมหาศาล
   - ตัวอย่าง “เงิน” ที่ศาลพิจารณาว่าไม่ใช่ค่าจ้าง พิจารณาอย่างไร ?
   - “สวัสดิการ” ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
   - ค่าจ้าง เป็นฐานในการคิดคำนวณ เงินประเภทต่างๆ

3. ตัวอย่างการคำนวณ : ค่าจ้าง ที่ทำให้เกิดความเสียหาย เป็นจำนวนมหาศาลเป็นล้าน คำนวณอย่างไร ?

4. ตัวอย่าง “ สวัสดิการ ” ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ? ตามแนวคำพิพากษาฎีกา เพื่อทำความเข้าใจ และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5. ประเด็นสำคัญ...กรณีพิจารณา “เงิน” ใด? ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์อื่นๆ เป็น “ค่าจ้าง” ผลกระทบที่จะทำให้นายจ้างเกิดความเสียหายเมื่อจะต้องคำนวณเงินเพิ่ม ในกรณีต่างๆ

   - ค่าล่วงเวลา
   - ค่าทำงานในวันหยุด
   - ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
   - ค่าชดเชย
   - เงินสมทบประกันสังคม ฯลฯ

6. ตัวอย่าง : การเขียนสวัสดิการอย่างไร? ไม่ให้เป็นค่าจ้าง เพื่อป้องกันการฟ้องร้องคดี

7. เทคนิค...การป้องกันความเสียหาย ไม่แพ้คดีต้องทำอย่างไร ?

8. บทลงโทษ : ทั้งจำ ทั้งปรับ และจ่ายเงินเพิ่มพร้อมดอกเบี้ย

   - กรณีจงใจไม่จ่าย จะต้องจำคุกและจ่ายค่าปรับ จำนวนเท่าไหร่
   - อัตราดอกเบี้ย จำนวนเท่าไหร
   -ลูกจ้างมีสิทธิในการฟ้องเงินเพิ่มย้อนหลังได้กี่ปี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba