การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax

Course Code : 21/2239

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,564 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detailการจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• วิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ
• จุดที่แตกต่างกันของบัญชีกับภาษีอากร ประเด็นที่จะไปสู่การเกิดรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
• กรณีศึกษาการวิเคราะห์และคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

วิทยากรโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

2. กิจการประเภทใดที่ต้องใช้ Deferred Tax

3. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม TAS 12

4. วิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย VS วิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

5. ขั้นตอนและวิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6. ผลแตกต่างชั่วคราวที่นำไปสู่การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7. การรับรู้และวัดมูลค่าภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

8. สรุปความแตกต่างระหว่างวิธีปฏิบัติทางบัญชี VS ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายการที่สำคัญในงบการเงิน

9. กรณีศึกษาการวิเคราะห์และคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

10. การแสดงรายการภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

11. การเปิดเผยข้อมูลตาม TAS 12

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
6:0 0:0 6:0 0:0

Instructor

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

Location

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba