เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี

Course Code : 21/2755

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 5,136 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,885 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

• การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม
• การแยกค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
• การจำหน่ายทรัพย์สิน การทำลายทรัพย์สินและการบันทึกบัญชีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. การวางระบบบัญชีทรัพย์สินและการควบคุม
   - การตั้งรหัสทรัพย์สิน
   - การจัดทำบัตรทรัพย์สิน
   - การตรวจนับทรัพย์สิน
   - ทรัพย์สินที่มีราคาตํ่าแต่ปริมาณมาก
   - การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

2. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน
   - ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง
   - การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดินอาคาร และอุปกรณ์
   - การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระ การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
   - มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จากการซ่อมบำรุง ถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย
   - ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ
   - แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาและหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวนตามหลักบัญชี
   - ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อทรัพย์สิน
   - การนำทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ
   - การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน
   - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

4. การคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ
   - หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี กรณีการคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอ ด้วยวิธีเส้นตรงตามมาตรฐานการบัญชี
   - การบันทึกบัญชี ขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าเสื่อมราคาไม่หมด
   - การวัดมูลค่าในการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ใหม่
   - การสิ้นสุดการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
   - การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
   - การคิดค่าเสื่อมราคารวมเป็นกลุ่ม

5. หลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายของกิจการจากต้นทุนทรัพย์สิน

6. หลักเกณฑ์การลงบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

7. การบันทึกบัญชีการแยกส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
6:0 0:0 6:0 0:0

Instructor

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

Location

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Phone :
02 656 0444
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba