CFO 2024

รหัสหลักสูตร : 21/2108

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 40,660 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 42,800 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

CFO 2024

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี
บัญชี 18 ชม. อื่น ๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี
บัญชี 18 ชม. อื่น ๆ 6 ชม.


• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
• ทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงินปี 2566 และเทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร
• แผนธุรกิจและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา

และ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

SECTION 1: Modern CFO
1. Qualification, Roles, Responsibilities, Attitudes, Point of Views and Ethics คุณสมบัติบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ทัศนคติมุมมองและจริยธรรมของผู้บริหารทางการเงิน
    - องค์ประกอบและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
    - การนําแผนกลยุทธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้ประสบความสำเร็จ
    - การปรับปรุงแผนและกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
    - CFO ยุคใหม่

2. Applying Information Technology for Management and Decision Making
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
    - การพัฒนาระบบบัญชีและระบบเอกสารให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
    - การควบคุมสารสนเทศทางการบัญชียุคใหม่
    - การเตรียมความพร้อมของกิจการเพื่อรองรับระบบ Fintech

3. การประยุกต์ใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร Accounting Information Analysis Technique for Management และผู้ถือหุ้น การนําข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการบริหาร Strategic Planning
    - การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีสำหรับการจัดการธุรกิจ
    - การนําข้อมูลทางการบัญชีมาวางแผนการดําเนินงานระยะสั้นและระยะยาว
    - เทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไร
    - การนํา KPIs มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การจัดการและดําเนินงานทางการเงินในองค์กร

SECTION 2: Financial Statement for Decision Making and Firm Valuation
1. Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน ปี 2567 ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
    - Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2567
    - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบกับงบการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) สัญญาเช่า (TFRS 16) และ เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
    - กรณีศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีในงบการเงิน

2. ลักษณะของงบการเงินของธุรกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตีความ
    - การวิเคราะห์สถานภาพของธุรกิจ
    - การวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ
    - การวิเคราะห์กําไรของกิจการ
    - การวิเคราะห์มูลค่าของธุรกิจ
    - การวิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ

3. การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงาน
    - การควบคุมต้นทุนในกิจการ
    - วัดความสามารถในการทำกําไรของหน่วยงาน
    - บริหารสภาพคล่องของกิจการ
    - บริหารบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้สินค้าคงเหลือ
    - ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ของกิจการ
    - บริหารผลกําไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

4. การบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กิจการ How to create value to a company
    - เป้าหมายองค์กรธุรกิจ
    - การตัดสินใจทางการเงินขององค์กรธุรกิจ Investment Decisions and Financing Decisions
    - กลยุทธ์ทางการเงินในการจัดหาและจัดสรรเงินทุน (Raise and Allocate Capital)
    - การบริหารผลกําไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
    - Case Study of Business and Financial Strategy

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

SECTION 3: แผนธุรกิจทางเดินสู่ความสำเร็จทางการเงิน
1. ความสำคัญของการวางแผน

2. ขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ

3. การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร

4. หลักการวิเคราะห์สภาวการณ์ (SWOT)

5. การสร้างมูลค่าหัวใจความสำเร็จทางการเงิน

6. โครงข่ายและตัวผลักดันมูลค่า

7. แผนการเงิน แผนที่ทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

8. ขั้นตอนและองค์ประกอบสำคัญในการทำแผนการเงิน

9. การประเมินความเหมาะสมของแผนธุรกิจผ่านแผนการเงิน

10. โครงสร้างและรูปแบบของการเขียนแผนธุรกิจ

SECTION 4: การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
1. ทําไมต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน

2. ประเภทของโครงการลงทุน

3. ขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน

4. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านตลาด

5. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านเทคนิค

6. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านการเงิน

7. สรุปเงินลงทุนและแหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการ

8. เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนในโครงการ
    - ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
    - มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)
    - อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Rate of Return)
    - ดัชนีการทำกําไร (Profitability Index)
    - อัตราผลตอบแทนลดค่าปรับค่า (Modified IRR)

9. สูตรและตัวอย่างการคํานวณกระแสเงินสดโครงการ

10. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
18:0 6:0 18:0 6:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba