เจาะประเด็นรายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้าม (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1824Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-เจาะประเด็นรายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้าม

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.(รออนุมัติ)
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.(รออนุมิติ)
 • ประเด็นปัญหารายจ่ายต้องห้ามที่พบบ่อย
 • รายการในใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วน ลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • ประเด็นภาษีซื้อต้องห้าม ที่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

 1. หลักเกณฑ์อย่างไรที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
 2. อย่างไรเป็นรายจ่ายต้องห้ามเพราะเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
 3. รายจ่ายต้องห้ามเกี่ยวกับค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • คิดเกิน, คิดผิด
 • บันทึกบัญชีทรัพย์สินผิดประเภท
 1. ปัญหาการต่อเติม, ปรับปรุง ซ่อม บำรุงทรัพย์สิน
 2. จ่ายค่าทำสวน ซื้อรูปประดับอาคาร สร้างศาลพระภูมิ, ทำห้องพระลงรายจ่ายได้หรือไม่
 3. ผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
 • ขายทรัพย์สินต่ำกว่าราคาตลาด
 • ผลขาดทุนจากการลงทุน ลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • ผลขาดทุนจากการขายรถยนต์นั่งที่ต้นทุนเกิน 1 ล้าน
 1. ปัญหาด้านรายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หาและค่ารับรอง
 • การให้สินค้าตัวอย่างกับลูกค้าเฉพาะรายจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • การพาลูกค้าไปเลี้ยงเกิน 2,000 บาท
 • การให้ลูกค้ามาใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าพาหนะของลูกจ้างที่ออกไปรับรองลูกค้า
 • รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ, พาลูกค้าไปสปา
 • การให้รางวัลกับลูกค้าบางราย
 1. ปัญหาการตัดหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ
 2. ปัญหาเงินบริจาคและรายจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์
 • ประเด็นที่นักบัญชีมักเข้าใจผิด…อย่างไรเป็นรายจ่ายเพื่อกุศลสาธารณะ
 • การบริจาคเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล/การบริจาคให้ส่วนราชการที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
  ทำอย่างไรให้ลงเป็นรายจ่ายได้
 • การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเองโดยไม่ผ่านสถาบันการศึกษา
 • การนำสินค้าที่ล้าสมัยไปบริจาค
 • การนำทรัพย์สินเก่าที่ตัดค่าเสื่อมหมดแล้วบริจาคลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • การลงรายจ่ายเพื่อการศึกษาให้ได้ 2 เท่า
 • การลงรายจ่ายเพื่อการกีฬาที่ได้เพิ่มขึ้น
 1. ประเด็น HOT! รายจ่าย CSR : ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมทำอย่างไรไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 • รายจ่าย CSR คืออะไร
 • ทำอย่างไร ถึงจะไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการและพนักงาน
 • การให้ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน
 • พนักงานเซ็นใบลาออกแต่ยังมีการจ่ายเงินเดือนอยู่
 • จ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานโดยดูจากผลประกอบการในแต่ละปี
 • การโอนหุ้นให้พนักงานโดยไม่มีค่าตอบแทน
 • การเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกคนในบางโอกาส
 • จ่ายค่าที่พัก, ห้องเช่า, สร้างหอพักพนักงาน, ซื้อคอนโดให้กรรมการ
 • รถรับส่งพนักงานจากที่พักถึงที่ทำงาน
 • จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงาน
 • จัดนำเที่ยวต่างประเทศให้พนักงานและครอบครัว
 • พาพนักงานไปดูงานต่างประเทศ
 • ส่งพนักงานศึกษาต่อต่างประเทศ
 1. ค่าปรับ, ค่าภาษีที่บริษัทจ่ายไปจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริษัทในเครือ สาขา
 • Cost sharing
 1. กรณีมีผลขาดทุนของกิจการ BOI ที่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีลงรายจ่ายได้หรือไม่
 2. ถ้าบันทึกผลเสียหายไปแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีอื่นภายหลังทราบว่ามีการทำประกันไว้ต้องทำอย่างไร
 3. กรณีจ่ายเงินแทนบริษัทอื่นไปก่อนลงรายจ่ายได้หรือไม่
 4. ถ้าบริษัทต้องจ้างพนักงานที่เป็นคนต่างชาติให้ทำงานที่สาขาต่างประเทศจะลงรายจ่ายที่บริษัทในไทยได้หรือไม่
 5. รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
 6. ปัญหารายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้ามเกี่ยวกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง
 • รถตัวอย่างมีไว้ให้ลูกค้าทดลองขับ
 • รถประจำตำแหน่งของกรรมการ, เซลล์
 • อย่างไรเรียกว่าเป็นรถยนต์นั่ง
 • ปัญหาการต่อเติม ดัดแปลงรถยนต์โดยสารให้มี 10 ที่นั่ง
 1. ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ผลกระทบที่มีต่อการลงรายจ่ายและการขอคืนภาษีซื้อของกิจการอย่างไร
 2. ไม่มีใบกำกับภาษี, ผู้ขายไม่ยอมออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้
 3. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการ
 4. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับค่ารับรอง
 5. ปัญหาภาษีซื้อที่เกี่ยวกับส่งเสริมการขาย
 6. ภาษีซื้อจากการซื้อสินค้ามาแจกลูกค้า หรือพนักงานในช่วงเทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, สงกรานต์
 7. ภาษีซื้อข้ามเดือน
 8. ภาษีซื้อจากการซื้อสินค้ามาบริจาค และการนำสินค้าเก่ามาบริจาค จะกระทบกับภาษีซื้อที่เคยขอคืนมาแล้วหรือไม่
 9. ประเด็นภาษีซื้อต้องห้าม ที่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้
 10. ภาษีซื้อที่มีสิทธิขอคืนแต่ไม่ขอคืนจะเลือกไปลงค่าใช้จ่ายแทนได้หรือไม่
 11. การตรวจสอบก่อนขอคืนภาษีซื้อ

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba