เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7201

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,346 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 9,416 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
ทำไม “หัวหน้างาน” ทุกคน ควรเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ?
 
วันที่ 1 : การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จสำหรับหัวหน้างาน

บรรยายโดย : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

1. ความท้าทายของหัวหน้างานกับการทำงานในองค์กรยุคใหม่
2. การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior) เพื่อทำความเข้าใจการบริหารทีมงาน
3. ความแตกต่างระหว่างผู้นำและภาวะผู้นำ
4. คุณลักษณะของผู้นำ” : Leadership Traits (Workshop)
5. บทบาทหลักของการเป็นผู้นำ” (The Core Roles of Leadership)

 • การจุดประกายและพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
 • การสร้างสัมพันธ์และเครือข่ายในการทำงาน
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงาน
 • ความรับผิดและรับชอบในผลลัพธ์ของทีมงาน

6. ภาวะผู้นำกับแนวทางการบริหารและสนับสนุนทีมงานให้เติบโตเพื่อความสำเร็จขององค์กร
7. กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน สู่การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
    (Teamwork Development Strategy)

 • การสร้างความตระหนักในบทบาทและหน้าที่
 • การสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายที่เห็นพ้องร่วมกัน
 • การสื่อสารภายในและการสร้างเครือข่ายของทีมงาน
 • กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและการทบทวนการปฏิบัติงาน

8. การบริหารจัดการปัญหาและความขัดแย้งที่อาจพบในทีมงาน (Conflict Management)

 • การขาดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกัน
 • การกลัวความขัดแย้งและไม่อยากแสดงความเห็นต่าง
 • การหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การไม่ใส่ใจกับเป้าหมายและผลลัพธ์ของทีม

 

วันที่ 2 : เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน Coaching for Leader (Workshop)

บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

1. ประโยชน์ที่องค์กร ทีมงาน และหัวหน้างานจะได้รับจากการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. แนวคิดของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ของลูกน้อง

3. หัวหน้างานและบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้สอนงาน

4. ทักษะสำคัญที่หัวหน้างานต้องมีเพื่อการสอนงานที่ได้ผล

 • การมุ่งเน้นเป้าหมาย (Goal-focused)
 • การให้คำแนะนำ (Mentorship)
 • การให้ข้อเสนอแนะ (Giving Feedback)
 • ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ)

5. การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาของการเรียนรู้ (Psychology of Learning)
    เพื่อการสอนงานที่ได้ผลและได้ใจลูกน้อง
6. รูปแบบการสอนงานที่หัวหน้างานต้องทราบและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

 • On the Job Training: การสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะผ่านการปฏิบัติงานจริง
 • Off the Job Training: การฝึกอบรมนอกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

7. ขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการสอนงาน

 • การสังเกตและวิเคราะห์ลูกน้อง
 • การกำหนดเป้าหมายและออกแบบการสอน
 • การจัดการสอนงานให้เป็นไปตามแผน
 • การติดตามผลและประเมินผลการสอน

8. เทคนิคและการใช้เครื่องมือในการสอนงานในการกระตุ้นและเสริมสร้างศักยภาพลูกน้อง (Workshop)

9. การวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและข้อผิดพลาดของการสอนงาน แนวทาง และวิธีการแก้ไขนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba