การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5022Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,601 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.นาถนภา นิลนิยม

หัวข้อสัมมนา

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Lean Accounting
- ความหมายและความเป็นมาของการจัดการแบบ Lean
- กระบวนการของการจัดการแบบ Lean และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการแบบ Lean ที่นักบัญชีต้องรู้
- ประโยชน์ของการจัดการแบบ Lean สำคัญกับงานบัญชีอย่างไร
- กิจกรรม Lean กระทบกับบัญชีอย่างไร
- ลักษณะของการบัญชีแบบ Lean (Lean Accounting)
- ความแตกต่างของ Lean Accounting กับการทำบัญชีทั่วไป
2.ข้อดีของ Lean Accounting ที่เกี่ยวข้องกับ
- การออกแบบระบบบัญชี และการรายงานตามระบบการจัดการแบบลีน
- การคำนวณต้นทุน ที่สามารถคำนวณได้ในทุกระดับทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องยึดตามระบบบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิม
- การนำเสนอข้อมูล และรายงานทางการเงินเพื่อสร้างความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
- การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อวางแผน ควบคุม และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กรทุกระดับ
3.การประยุกต์ Lean Accounting สำหรับนักบัญชี
- นักบัญชีจะนำระบบ Lean ไปใช้ได้อย่างไร
- หลักการทั่วไปในการคำนวณต้นทุนสำหรับ Lean Accounting
- เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนแบบดั้งเดิมกับ Lean Accounting
- Lean Accounting กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การเตรียมการในการนำบัญชีแบบลีนมาใช้
4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ Lean Accounting ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกิจการ และนำไปใช้ได้จริง
5. คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.นาถนภา นิลนิยม

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba