นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาธุรกิจที่ต้องระวัง

รหัสหลักสูตร : 21/3502

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาธุรกิจที่ต้องระวัง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

̣ - ความรู้ผู้บริหาร จําเป็นต้องรู้หลักสําคัญอะไรบ้าง? ในการทําสัญญาธุรกิจ กระบวนการจัดทําสัญญาทางธุรกิจ รูปแบบและประเภทของสัญญาธุรกิจ

̣ - เงื่อนไขสําคัญในสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากรบรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. กระบวนการจัดทําสัญญาทางธุรกิจ

  - องค์ประกอบสำคัญของการจัดทำสัญญาทางธุรกิจ
  - วันและสถานที่ในการจัดทำสัญญาเกี่ยวข้องอย่างไร?
  - วัตถุประสงค์ของสัญญา มีความหมายว่าอย่างไร?
  - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารัมภบท เจตนารมณ์ในการทำสัญญา
  - คำนิยาม คำจำกัดความของสัญญา
  - ข้อตกลงทางการค้า (Commercial Term) ข้อกฎหมาย (Legal Term) ต่างๆ
  - ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาธุรกิจ
  - แผนภูมิ : หลักพื้นฐานของสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจและมองเห็นภาพรวม
  - ภาษาที่ใช้เขียนในการจัดทำสัญญา กรณีทำสัญญากับคู่สัญญาต่างชาติ (ภาษาสัญญา, ภาษากฎหมาย, Technical Term, คำนิยามในสัญญา)
  - เอกสารประกอบการทำสัญญา (เอกสารแนบ, พิสูจน์สถานภาพ, ภูมิลำเนา, ถิ่นที่อยู่)

2. รูปแบบและประเภทของสัญญาธุรกิจ

  - สัญญาที่กฎหมายกำหนด “แบบ” ของสัญญา
  - สัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือ (สัญญาที่ต้องมี “หลักฐานเป็นหนังสือ”)
  - สัญญาที่ไม่ต้องทำหนังสือ

3. เงื่อนไขสําคัญในสัญญาทางธุรกิจ

  - การร่างสัญญา ส่วนสำคัญใดบ้างของสัญญา ที่ต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันความผิดพลาด
  ★ ขอบเขตของสัญญา รายละเอียดของสินค้า
  ★ ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Liquidate Damage)
  ★ การไม่ปฏิบัติตามสัญญา การบอกกล่าวให้แก้ไขเยียวยา
  ★ การเรียกคืน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายต่างๆ
  ★ การเรียกร้องค่าเสียหาย
  ★การจำกัดความรับผิดในสัญญา/เหตุสุดวิสัย
  - เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) / เงื่อนไขบังคับหลัง (Condition Subsequent)
  - ข้อสัญญาที่ไม่คุ้นเคย
  - ้อสัญญาร่วมลงทุน / สัญญาหุ้นส่วนทางธุรกิจ / สัญญากิจการร่วมค้า
  - ตราสาร/สัญญาทางธุรกิจที่ต้องเสียอากรแสตมป์
  - สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement)
  - ภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในสัญญาทางธุรกิจ
  - การบอกเลิกสัญญา / ผลของการเลิกสัญญา

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ทางออกที่ 3 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba