ภาระภาษีและการวางแผนภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ขายผ่อนชำระ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการทำสัญญา

รหัสหลักสูตร : 21/1672

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรภาระภาษีและการวางแผนภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง
ขายผ่อนชำระ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการทำสัญญา


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
• ด่วนที่สุด!! เมื่อธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของแบงค์ชาติ!! จะมีผลต่อธุรกิจอย่างไร
• เตรียมรับมือผลกระทบและความเสี่ยงในอนาคตยอดรถถูกยึดอาจพุ่งกว่า 1 ล้านคัน
• ปัญหาการติดตามหนี้ค้างชําระตามสัญญากับผลกระทบทางภาษี จะแก้ปัญหาอย่างไร
• ความแตกต่างของการทําสัญญาขายรถให้บุคคลธรรมดา กับบริษัทตามกฎหมายมีภาระภาษีอย่างไร
• ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีค้างชำระค่างวดต้องปฏิบัติอย่างไร
• การวางแผนใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อให้เช่า ลิสซิ่ง
• ยึดรถกลับมาได้ภายหลังตัดหนี้สูญแล้วจะบันทึกบัญชีและเสียภาษีอย่างไร

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ล่าสุดให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจควบคุมสัญญามีเงื่อนไขอย่างไร

 • ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าสามารถเรียกเก็บได้จากผู้เช่าซื้อตามกฎหมายมีอะไรบ้าง
 • ข้อความที่ต้องระบุในสัญญาเช่าซื้อมีเงื่อนไขอย่างไร
 • วิธีการคำนวณจำนวนเงินค่าเช่าซื้อ ดอกเบี้ย ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละงวด

2. การจัดทำตารางแสดงภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อตามกฎหมาย

 • การชำระค่างวด
 • จำนวนเงินค่าเช่าซื้อที่ชำระในแต่ละงวด
 • เงินต้น
 • ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จำนวนค่าเช่าซื้อคงค้าง
 • ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

3. ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง

 • ภาษีเงินได้
 • ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อากรแสตมป์

4. อย่างไรถือเป็นการเช่าซื้อ, ผ่อนชำระ, ลิสซิ่ง, และมีภาระภาษีต่างกันอย่างไร

5. หลักเกณฑ์ ในการคำนวณรายได้-รายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจเช่าซื้อ-ลิสซิ่ง

6. ปัญหาการจ่ายเงินดาวน์ ต้องถือเป็นมูลค่าทรัพย์สินด้วยหรือไม่

 • เช่าซื้อ
 • ลิสซิ่ง
 • ผ่อนชำระ

7. สัญญาแบบลิสซิ่ง และมีการจ่ายเงินดาวน์ต้องถือเป็นมูลค่าทรัพย์สินเมื่อไร

 • เมื่อจ่ายเงินดาวน์
 • เมื่อตกลงซื้อทรัพย์สินในงวดสุดท้าย

8. ความแตกต่างทางด้านภาษีอากรของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง

 • ความแตกต่างกรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล

9. ภาษีซื้อของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระจากรถยนต์ต้องห้าม(รถยนต์นั่ง) เป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่

10. การชำระราคาสินค้าที่ให้เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระและการออกใบกำกับภาษี

 • สั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าสำหรับราคาสินค้าทั้งจำนวนออกใบกำกับภาษีฉบับเดียวสำหรับราคาสินค้าทั้งจำนวนได้หรือไม่
 • กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดผู้ให้เช่าซื้อ ลิสซิ่ง จะต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ที่เกิดจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามงวดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

11. กรณีมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผู้ให้เช่าจะมีภาระภาษีอย่างไร

 • เมื่อมีการส่งสินค้าคืน
 • ไม่ส่งสินค้าคืน
 • ไม่ส่งค่างวด
 • สินค้าที่ซื้อชำรุดเสียหาย ใช้การไม่ได้
 • ยกเลิกสัญญาแล้ว แต่ภายหลังผู้เช่านำเงินมาชำระเพื่อดำเนินการต่อทางภาษีต้องทำอย่างไร

12.เงินทดแทนความเสียหายหรือซากทรัพย์สินกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือผู้ทำความเสียหาย ชำระเป็นค่าทดแทนให้มีภาระภาษีอย่างไร

13.การจัดทำรายงานภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง

14.การให้ส่วนลด ของแถม จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่

 • ของแถมที่ให้เมื่อชำระราคาครบตามสัญญา
 • เมื่อชำระราคาเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนด
 • แถมประกันภัย, แถม พรบ.
 • ฟรีค่าซ่อม, บำรุง

15.ชำระเงินจอง เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าผู้ให้เช่าซื้อต้องนำมาเสียภาษีทันทีหรือไม่

16.การหักภาษี ณ ที่จ่ายของกิจการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง

 • บริษัทประกันจ่ายเงินทดแทนให้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • จ่ายเงินจอง เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า ต้องหักภาษีอย่างไร

17.ปัญหาภาษีของธุรกิจลิสซิ่ง

 • Operating Lease - Financial Lease การคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอของทรัพย์สิน ใครจะเป็นผู้หัก
 • ปัญหาการคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอของทรัพย์สินที่เช่าซื้อหรือซื้อขายผ่อนชำระ
 • ความแตกต่างและการปรับปรุง (Adjust)ทางบัญชีให้เป็นทางภาษี
 • กรณีที่คิดค่าเสื่อม มีจำนวนสูงกว่าค่าเช่าซื้อหรือราคาที่ต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ส่วนที่เกินจะทำอย่างไร
 • ครบอายุสัญญาเช่าซื้อแล้ว แต่ยังคิดค่าเสื่อมไม่หมดต้องทำอย่างไร

18.ต้นทุนสินค้าที่จะนำมาบันทึกบัญชีในแต่ละงวดจะใช้ราคาใด

19.กรณีร้านค้าขายรถให้ Finance ราคาเท่าทุนสรรพากรมีอำนาจประเมินหรือไม่

20.เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ อย่างไร

21.กรณีสิ้นสุดสัญญาลิสซิ่ง มีการซื้อหรือไม่ซื้อทรัพย์สินที่ทำลิสซิ่งจะมีภาระภาษีอย่างไร

22.การวางแผนภาษีของธุรกิจเช่าซื้อผ่อนชำระ ลิสซิ่ง

23.ปัญหาภาษีในการตัดหนี้สูญของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง

24.ประเด็นใหญ่ของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่งที่มักถูกสรรพากรตรวจสอบ

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba