มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Part 1)

รหัสหลักสูตร : 21/09037E

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (ปรับปรุงใหม่) Part 1

ระยะเวลาการอบรม

• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : บัญชี 8 ชั่วโมง
• CPA : บัญชี 8 ชั่วโมง

หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 15 บทเรียน

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้บน PC, Notebook
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

รายละเอียดหลักสูตร
บทที่ 1 
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

บทที่ 2 
ขอบเขต 

บทที่ 3 
กรอบแนวคิด
 

บทที่ 4 
การนำเสนองบการเงิน 

บทที่ 5 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

บทที่ 6 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

บทที่ 7 
ลูกหนี้ 

บทที่ 8 
สินค้าคงเหลือ

บทที่ 9 
เงินลงทุน (

บทที่ 10 
ต้นทุนการกู้ยืม 

บทที่ 11 
ภาษีเงินได้ 

บทที่ 12 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

บทที่ 13 
การรวมธุรกิจ 

บทที่ 14 
ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

บทที่ 15 
คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
8:0 0:0 8:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba