การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ

รหัสหลักสูตร : 21/10251P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • UPDATE แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับสำคัญ
  • การจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
  • ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ

วิทยากรโดย  ดร.ปรีชา สวน 

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ (ฉบับที่ 2)
   - เอกสารที่ต้องจัดทำในระบบสินค้าคงเหลือที่ถูกต้องและกระบวนการควบคุมสินค้าคงเหลือ
   - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในอุตสาหกรรม บริการ และ Trading
   - การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและการจัดทำบัญชีสินค้าให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชี
   - การบันทึกบัญชีกรณีสินค้าตกรุ่นล้าสมัย
   - การบันทึกบัญชีเมื่อทำลายสินค้าและวัตถุดิบ
   - การบันทึกบัญชีเมื่อนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย
   - ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

2. ประเด็นนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (ฉบับที่ 8) และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
   - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
   - การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
   - การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
   - เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี (ฉบับที่ 10)

3. มาตรฐานการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ฉบับที่ 16)
   - หลักเกณฑ์การรับรู้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เมื่อเริ่มแรกและภายหลัง
   - หลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สินใหม่
   - วิธีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ และ ข้อควรระวัง
   - การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็น รายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

4. มาตรฐานการบัญชีต้นทุนการกู้ยืม (ฉบับที่ 23)
   - ดอกเบี้ยกับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
   - ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารนำมารวมเป็นต้นทุนของสินค้าได้หรือไม่
   - ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีหรือไม่ ต้นทุนการกู้ยืม เช่น ดอกเบี้ยที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
   - การเริ่มต้นและสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
   - ข้อดีและข้อเสียของการบันทึกดอกเบี้ยเป็นสินทรัพย์

5. มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี (ฉบับที่ 19)
   - ประเภทผลประโยชน์พนักงานและหลักการรับรู้รายการทางบัญชี
   - ผลกระทบทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี
   - ข้อควรระมัดระวังในการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

6. มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ฉบับที่ 37)
   - หลักเกณฑ์การรับรู้ประมาณการหนี้สิน
   - การวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
   - การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
   - สัญญาที่สร้างภาระ
   - หลักการเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
   - หลักการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

7. มาตรฐานการรายงานทางการเงินรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (ฉบับที่ 15)
   - วิธีการรับรู้รายได้
   - หลักเกณฑ์ที่สำคัญของการรับรู้รายได้
   - ตัวอย่างการรับรู้รายได้ของธุรกิจขายสินค้า
   - ตัวอย่างการรับรู้รายได้ของธุรกิจให้บริการ

8. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสัญญาเช่า (ฉบับที่ 16)
   - หลักการรับรู้รายการเช่าของผู้เช่าและผู้ให้เช่า
   - ข้อยกเว้นเกี่ยวกับสัญญาเช่า
   - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเข่า
   - ตัวอย่างการบันทึกบัญชีตามสัญญาเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลีสซิ่ง

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ปรีชา สวน

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba