ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินใหม่ในปี 2559 เพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

รหัสหลักสูตร : 21/8006/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับกิจการที่ซื้อทรัพย์สินในปี 2559 ที่กำลังจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ในปี 2560 ต้องเข้าอบรมหลักสุตรนี้
หัวข้ออบรม
1.หลักเกณฑ์ที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบการใช้สิทธิเพิ่มขึ้น
2.ทรัพย์สินที่เป็นลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ สิทธิการเช่า ใช้สิทธิหักเพิ่มได้หรือไม่
- กรณีบัญชีกำหนดขั้นต่ำไม่เกิน 500 บาทให้ลงรายจ่าย ทางภาษีจะลงรายจ่ายได้เพิ่มหรือไม่
3.ทรัพย์สินที่ไม่สามารถใช้สิทธิหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นตามกฎหมาย
4.การสั่งซื้อทรัพย์สินจากต่างประเทศใช้สิทธิได้หรือไม่
- อะไรบ้างที่ถือรวมเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
- ค่าขนส่งทรัพย์สินเข้ามาถือเป็นรายจ่ายที่ลงได้    เพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่
- ค่าอากรขาเข้าที่จ่ายให้กับกรมศุลกากร
- กรณีซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าอย่างไร ใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นได้หรือไม่
- ซื้อทรัพยืสินจากต่างประเทศแต่ไม่ได้นำเข้ามาหรือนำเข้ามาในปี 60
5.อย่างไรถือว่าทรัพย์สิน “พร้อมใช้” ที่จะหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
6. บันทึกบัญชีอย่างไรต้องลงรายการในงบการเงินอย่างไร
7. การคิดค่าเสื่อมทั้งทางบัญชีและภาษีมีผลกับการซื้อทรัพย์สินและการกรอกแบบภ.ง.ด.50 อย่างไร
- กรณีคิดค่าเสื่อมทางบัญชีและภาษีต่างกันจะกระทบกับการลงรายจ่ายหรือไม่ต้องกรอกในแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไร
- การใช้สิทธิทางภาษีสามารถหักค่าเสื่อมได้ทั้งจำนวนในปีแรกหรือต้องทยอยตัดจ่าย
- จำนวนปีทางบัญชีและภาษีไม่เท่ากันมีผลกับการลงรายจ่ายใบแบบ ภ.ง.ด.50 หรือไม่
- กรณีโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ คิดค่าเสื่อม 5 ปี แต่การลงรายจ่ายกฎหมายกำหนด 3 ปี ต้องกรอกในแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไร
8. ปัญหาการซื้อทรัพย์สินกับการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 จะใช้สิทธิลงรายจ่ายเพิ่มอย่างไร
- จ่ายค่าซื้อทรัพย์สิน 100 % แต่ฝากไว้ที่อื่นก่อน
-  มีใบ PO แต่ชำระเงินปี 2560
- การใช้สิทธิของการก่อสร้างอาคาร (ทั้งให้เช่าและใช้เอง)
- จ่ายเงินค่าก่อสร้างในปี 2559 แต่อาคารยังสร้างไม่เสร็จ ใช้สิทธิอย่างไร
- อาคารเสร็จบางส่วน ใช้งานบางส่วน
- การใช้สิทธิจากการซื้อเครื่องจักร
- จ่ายเงินในปี 2559 บางส่วน/เงินมัดจำ ส่วนที่เหลือจ่ายปี 2560
- ไม่ทำสัญญาแต่มีการจ่ายเงินจริง
- ซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้งานที่ต่างประเทศ
9. เอกสารในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องมีลักษณะอย่างไร
- สัญญา
- ใบส่งซื้อ
- ใบเสนอราคา
- บิลเงินสด
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบกำกับภาษี
- ใบส่งของ
10.การเตรียมเอกสารเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบผู้ใช้สิทธิต้องเตรียมอะไรบ้าง
11. จุดที่สรรพากรจะตรวจสอบในแบบ ภ.ง.ด.50 จากการใช้สิทธิ
- ตรวจเอกสาร
- ตรวจรายจ่าย
- การคิดค่าเสื่อม
- การใช้งาน
- การพร้อมใช้
- ตรวจบัญชีทรัพย์สิน
12.ตัวอย่างจริง คำนวณจริง กรอกแบบ ภ.ง.ด.50 จริง
- คอมพิวเตอร์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ค่าต่อเติมอาคาร
- เฟอร์นิเจอร์
- เครื่องจักร
- ทาสี
- อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
-อาคาร
- อื่นๆ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป