60 Technic เพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/1362

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

60 Technic เพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

- วางแผนการตรวจสอบการใชŒสิทธิประโยชน
- จากทรัพยสินที่ซื้อในป‚ 2559 - 2560
** วางแผนภาษีอย‹างไรให้ŒไดŒ้รับประโยชน์สูงสุดจากการยกเว้Œนและลดอัตราภาษีของนิติบุคคล
** ปีทองของการซื้อทรัพย์สินเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หัวข้อสัมมนา

1. ทําไมกิจการต้องมีการวางแผนภาษี
2. การวางแผนภาษีเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- นําบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
- การจัดตั้งบริษัทแบบ SMEs
- ทําธุรกิจในรูป Joint Venture และ Consortium
- ตั้งบริษัทในเขตปลอดอากร
- ตั้งบริษัทในประเทศที่ไม่เสียภาษีหรืออัตราภาษีตํ่า
3. การวางแผนภาษีด้านรายได้ (Revenue)
- การวางแผนภาษีจากการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ของกฎหมาย
- เงินยืมกรรมการ
- เงินปันผล, ดอกเบี้ย
- รายได้ที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศ
- การวางแผนภาษีจากรายได้รับล่วงหน้า
- การวางแผนภาษีจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
- รายได้ที่เจ้าพนักงานประเมิน
- รายได้จากการประกอบกิจการต่างประเทศ
* เงินกู้ยืม
* การขายสินค้าตํ่ากว่าทุน ตํ่ากว่าราคาตลาด
4. การวางแผนภาษีด้านรายจ่าย
- การวางแผนภาษีด้านรายจ่าย จากการซื้อสินค้าและบริการจากบุคคลธรรมดา กรณีไม่มีเอกสารการจ่ายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน, ใบกํากับภาษี)
- การวางแผนภาษีจากการตัดหนี้สูญ ระยะเวลาในการตัดหนี้สูญ
- การวางแผนภาษีจากการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอของทรัพย์สิน
- การวางแผนภาษีอย่างไรไม่ให้เป็นการให้โดยเสน่หาส่วนตัว
- การวางแผนภาษีจากการบริจาค บริจาคอย่างไรเพื่อประหยัดภาษี
- ข้อควรระวังในการซื้อทรัพย์สินระหว่างบริษัทในเครือด้วยกัน
5. การวางแผนรายจ่ายในการขายและบริหาร
- การวางแผนด้านการจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง
- ประโยชน์ 2 ต่อจากการส่งพนักงานเข้าอบรม
- รายจ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 150% 200%
- สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการจ้างพนักงานที่เป็นคนพิการ
6. การวางแผนด้านทรัพย์สิน
- เช่าออฟฟิศกับซื้ออาคารเป็นทรัพย์สิน แบบใดได้ประโยชน์มากกว่า
- เช่าซื้อ ซื้อสินค้า ลีสซิ่ง เช่ารถยนต์อย่างไรให้ประหยัดภาษี
- ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม, ซื้อโปรแกรมแยกต่างหาก
- การซื้อทรัพย์สินที่ช่วยประหยัดพลังงานและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
7. การวางแผนภาษีด้านต้นทุนการผลิต ต้นทุนบริการ
8. การวางแผนภาษีจากการส่งเสริมการขาย
- ความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสียของ “ค่ารับรอง” กับ “การส่งเสริมการขาย”
- ทํา Sale Promotion อย่างไรเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องบวกกลับ
- วางแผนภาษีสําหรับของแจกของแถมช่วงสิ้นปี
- ส่งเสริมการขายอย่างไรเพื่อกระตุ้นยอดขายและไม่ต้องเสีย VAT
9. การวางแผนด้านการลงทุนของนิติบุคคล
- การเลือกลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนสูง
- การเลือกลงทุนเพื่อยกเว้นภาษี
- การซื้อหุ้นกู้ พันธบัตร หุ้นในตลาดหลักทรัพย์
- การซื้ออสังหาริมทรัพย์
10. การวางแผนภาษีกรณีมีสินค้าชํารุด ถูกลักขโมย ตกรุ่นหมดสมัยนิยม
- ขายตํ่ากว่าราคาตลาดทําได้หรือไม่
11. การวางแผนภาษีจากการปรับปรุงกําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
- เทคนิคการบวกกลับ
- การปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกําไรสุทธิทางภาษีอากร
12. การวางแผนภาษีจากการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลสิ้นปี
- จุดผิดพลาดในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
- ยื่นแบบแล้วจะแก้ไขอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องและไม่เสียเงินเพิ่ม
13. การวางแผนการใช้ขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 รอบ ระยะเวลาบัญชี
- BOI
- Non BOI
14. การวางแผนการประมาณการกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51
- เสียภาษีจากกําไรสุทธิจริง หรือเลือกใช้วิธีการประมาณการอย่างไหนดีกว่ากัน
- การเสียภาษีครึ่งปีจากกําไรสุทธิจริง มีวิธีการอย่างไร
- ถ้ายื่น ภ.ง.ด.51 ไปแล้วภายหลังยอดขายมีมากขึ้นทําให้รายได้ตอนสิ้นปีเกินกว่าที่ประมาณการไว้แน่นอนจะทําอย่างไร (ยื่นเพิ่มเติม ภ.ง.ด.51 หรือรอจนกว่าสรรพากรจะประเมิน)
15. ประเด็นการตรวจสอบของสรรพากรที่เกี่ยวกับTransfer Pricing
16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

รับฟรี e- Coupon มูลค่า 500 บาท ทันที!!
(สำหรับใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมในหลักสูตรเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2561)
เข้า 2 ท่าน รับชุด Tax Diary 2018

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba