Update หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ และการตรวจสอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเครื่องมือและวิธีการ RBA (Risk Based Audit System) (หลักสูตรใหม่ปี2561)

รหัสหลักสูตร : 21/1297

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรUpdate กฎหมายภาษีในปี 61 พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต้องไม่พลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

• กรณีการหักลดหย่อนแบบเหมามีการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงเสียภาษีเท่าเดิมจะติดเกณฑ์ความเสี่ยงที่หรือไม่จากการตรวจสอบแบบใหม่ของสรรพากรด้วยระบบ RBA
• แนวทางการตรวจสอบการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่สรรพากรตรวจเข้ม
• Update การปรับปรุงเกณฑ์เงินได้ขั้นตํ่าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี 2561
• Update การหักค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้, หักลดหย่อนสามี-ภรรยา, หักลดหย่อนบุตรตามหลักเกณฑ์ใหม่


วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์


หัวข้อสัมมนา

1. Update หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อยื่นเสียภาษีกับกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง
2. เงินได้ที่ต้องเสียภาษี / เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
• เงินได้ตามประมวลรัษฎากรที่ต้องเสียภาษี
• ผลกระทบในการยื่นประเภทเงินได้ผิด
• เงินได้ตามมาตรา 40(2) หรือ มาตรา 40(6) หรือมาตรา40 (8) มีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าแจ้งรายการในแบบผิดประเภทจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
3. Update การปรับปรุงเกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี 2560
• กรณีมีเงินเดือนอย่างเดียว
• กรณีมีเงินได้ประเภทอื่นๆด้วย
4. การหักค่าใช้จ่าย / การหักค่าลดหย่อน ของเงินได้ในปี 2560 เพื่อยื่นต้นปี 61 ที่จะใช้ในการคำนวณภาษี
• Update การหักค่าลดหย่อนได้เพิ่มขึ้น
• การเปลี่ยนแปลงหักค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาของเงินได้40(7), 40(8) และประเด็นการหัก ค่าใช้จ่ายตามจริงที่ผู้มีเงินได้ต้องเตรียมรับมือ
• การหักค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้ที่ต้องระวัง เช่น แพทย์, นักแสดง, ค่าที่ปรึกษา, ห้างหุ้นส่วนสามัญ
• การหักค่าลดหย่อนบิดามารดา/ผู้พิการ
• การหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีสัญญากู้กับธนาคารต้องแยกเป็น 2 ฉบับ จะหักลดหย่อนอย่างไร(ฉบับแรกกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ฉบับที่ 2 กู้เพื่ออุปโภคบริโภคแต่ความจริงคือกู้เพื่อที่อยู่อาศัยทั้ง 2 ฉบับ)
• การหักลดหย่อนประกันสังคม
• การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต, ประกันชีวิตแบบบำนาญ
• การหักลดหย่อนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF, หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
• Update การหักเงินบริจาค
• ประกันเงินออมกับการลดย่อนทางภาษี
5. สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่จะใช้ในการคำนวณภาษีของปี 2560 เพื่อยื่นต้นปี 2561
6. Update เงื่อนไขใหม่ RMF & LTF
• กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนจะมีผลอย่างไร
• การขาย RMF & LTF ในช่วงสิ้นปีต้องทำอย่างไร
• กำไรจากเงินปันผลRMF & LTF ต้องนำมายื่นเพื่อเสียภาษีหรือไม่
7. การคำนวณ เงินได้ที่ได้รับครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
• การเลือกเสียภาษี
• การคำนวณแบบใช้ใบแนบ ภ.ง.ด.90, 91
8. การคำนวณภาษีของสามี-ภริยาจะแยกคำนวณหรือรวมคำนวณ แบบไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน
9. การคำนวณภาษีของชาวต่างชาติเพื่อยื่นแบบเสียภาษีปี 2560 เพื่อยื่นต้นปี 2561
• เงินได้ที่ต้องเสียภาษี
• การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ส่วนตัว
• หักลดหย่อนคู่สมรส และบุตร
• เงินบริจาค, ประกันชีวิตคุ้มครองต่างประเทศ/ในไทย
• สิทธิประโยชน์ที่คนไทยได้รับชาวต่างชาติได้สิทธิประโยชน์ด้วยหรือไม่
10. ยื่นแบบด้วยกระดาษถ้าภายหลังจะขอยื่นแก้ไขจะยื่นทางInternet ได้หรือไม่
• ถ้าภายหลังต้องมีการยื่นเพิ่มเติมจะต้องทำอย่างไร
• ยื่นกระดาษ
• ยื่นด้วยวิธีอื่น
11. ข้อควรระวังในการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต
12. การเตรียมข้อมูลและเอกสารในการตรวจสอบของสรรพากร เช่นหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย.03), หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ล.ย.04) , หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ(ล.ย.04.1) , ใบอนุโมทนา
13. Workshop การคำนวณภาษีพร้อมการกรอกแบบจริง
14. แนวทางการตรวจสอบการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่สรรพากรตรวจเข้ม
15. ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องระวัง!!! จากการตรวจสอบ...ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเครื่องมือและวิธีการ RBA (Risk Based Audit System)
• กรณีการหักลดหย่อนแบบเหมามีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงเสียภาษีเท่าเดิมจะติดเกณฑ์ความเสี่ยงและถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
• รายการค่าลดหย่อนที่แสดงไม่สัมพันธ์กับเงินได้
• หลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย (กรณีหักค่าใช้จ่ายตามจริง)ไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับในปีนั้น
• กรณีเงินได้ตามแบบภ.ง.ด. 90 มากกว่า 1,800,000แต่ไม่เข้าสู่ระบบ VAT กับเกณฑ์ความเสี่ยงที่จะถูกสรรพกรตรวจสอบด้วยระบบ RBA
16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba