กฎหมายใหม่... การยกเว้นภาษีการโอนทรัพย์สินในปี 2561 เพื่อแปรสภาพกิจการจากบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/17030

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายใหม่... การยกเว้นภาษีการโอนทรัพย์สินในปี 2561
เพื่อแปรสภาพกิจการจากบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อิ่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อิ่นๆ รอ ชม.

 

• กฎหมายใหม่ 2561 หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปจากปี 2560
• ทรัพย์สินประเภทใดที่โอนแล้วได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• ปัญหาการโอนทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง
• ทรัพย์สินที่ “มี” “ใช้” ในการประกอบกิจการ “ก่อนโอน” พิจารณาอย่างไร
• โอนจะแล้วต้องประกอบกิจการต่อหรือไม่ /เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการทำได้หรือไม่
• การวางแผนเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

 

1. การวางแผนการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

- แนวทางการแปรสภาพจาก บุคคลธรรมดา /คณะบุคคล/ ห้างหุ้นส่วนสามัญ--> บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
- จะเป็นบริษัทจำกัดคนเดียว ต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ!!
- วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย
2. หลักเกณฑ์การยกเว้นเงินได้ให้บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรณีแปรสภาพเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2561
- ค่าจ้างทำบัญชี
- ค่าสอบบัญชี
- ภาษีเงินได้
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- อากรแสตมป์
3. หลักเกณฑ์การโอนทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2561
- ทรัพย์สินที่มี/ใช้ ในการประกอบกิจการ ก่อนโอน พิจารณาอย่างไร
- ปัญหาการโอนทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง
4. ขั้นตอนและวิธีการจำแนกประเภททรัพย์สินของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก่อนโอนกิจการ
- สินค้า วัตถุดิบ
- ที่ดิน อาคาร
- รถยนต์ เครื่องจักร
- ทรัพย์สินอื่น
5. หลักเกณฑ์การกำหนดราคาโอนทรัพย์สินแต่ละประเภท เพื่อแปลงเป็นทุนจดทะเบียน
- ราคาตลาดใช้กับทรัพย์สินประเภทใดบ้าง
- การโอนอสังหาริมทรัพย์ มีสิทธิเลือกใช้ราคาประเมิน ราคาต้นทุนในการซื้อตามสัญญา หรือราคาตลาด
ได้หรือไม่ อย่างไร
- การโอนที่ดิน อาคาร กำหนดราคาโอนสูงกว่าราคาประเมินได้ ต้องใช้เอกสารใดมาแสดงต่อสรรพากร
6. การโอนทรัพย์สินส่วนตัว เช่น บ้านหรืออาคารที่ใช้ประกอบกิจการ รถยนต์ของตนเองที่ใช้ในการส่งสินค้า มีหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติอย่างไร จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- จำนวนการถือหุ้น มูลค่าหุ้น เงื่อนไขการโอนหุ้น
- การกำหนดราคาโอน การหาราคาตลาด
- การตรวจสอบราคาประเมินทรัพย์สินประเภทที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
7. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลงรายจ่ายได้ 2 เท่าของบริษัทผู้รับโอน
- เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดทำ
- วิธีการลงรายจ่ายได้ 2 เท่า ต้องแยกกรอกในแบบ ภ.ง.ด. 50 อย่างไร
8. ปัญหาการลงรายจ่ายได้ 2 เท่า และหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินบริษัทผู้รับโอน
- ทรัพย์สินใดบ้างที่ไม่ต้องนำไปหักค่าเสื่อมราคาอีก
- ทรัพย์สินใดบ้างที่ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า โดยต้องนำไปหักค่าเสื่อมราคาด้วย จะบันทึกบัญชีอย่างไร
9. วิธีการจัดทำหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นทุนในการจดทะเบียนบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
- ขั้นตอนการดำเนินการโอนทรัพย์สิน การจดทะเบียนโอนกับหน่วยงานราชการ
- ขั้นตอนการจดแจ้งกับสรรพากร
- ระยะเวลาในการใช้สิทธิพร้อมยื่นหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์
- โอนก่อนแล้ว จัดทำหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์ย้อนหลัง เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้หรือไม่
10.โอนทรัพย์สินแล้วต้องประกอบกิจการต่อหรือไม่ /เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการทำได้หรือไม่ มีผลกระทบทางภาษี
อย่างไร
11.มาตรการป้องกันและการตรวจสอบการเลี่ยงภาษีของสรรพากร
12.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba