ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5029
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/5019
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
3
21/5034/8
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
4
21/2395
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
7
21/3408
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
21/3506
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/2170
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/8006
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
11
21/1169
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป