ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4522
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
2
21/1165
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
4
21/1707
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/8003
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/3601
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
บรรยายโดย :
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
21/5052
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป