ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/8409
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
21/7202
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/7285
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
21/3401/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
9
21/2797
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
23/4085/2
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
21/5002/9
15
15
15
15
9,600
VAT 672
10,272
10,600
VAT 742
11,342
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป