ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
2
21/8311
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง
21/7249
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/2120
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2239
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
23/4081/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
7
24/4080/8
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ถนอม เกตุเอม
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/8203
Promotion
-
33
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
9
21/3505
-
12
-
12
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
10
21/1376
-
8.30
-
8.3
4,800
VAT 336
5,136
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป