ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5047
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
21/5022
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/3375
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
21/7120
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/7209
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/3612
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
23/4080/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
21/5053
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/3408
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
24/4516/2
3
3
3
3
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
13
23/4520
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
รศ.สริตา บุนนาค
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/2214
36
6
36
6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป