ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1366
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
2
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2222
4
2
4
2
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
4
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
21/3405
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7254
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/7206
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
9
21/3504
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
23/4080/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป