ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2269
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
21/5008/2
3
3
3
3
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
6
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7207
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/7141
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
23/4082/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์เทวัญ วิจิตรปรีดา
21/5008
12.3
12
12.3
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป