ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1164
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1255
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/17027
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
4
21/17028
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
5
23/4523/2
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
6
21/3401/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
7
21/3508
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
อาจารย์ถนอม เกตุเอม
21/8203
-
33
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป