ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/8010
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
3
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
4
23/4065
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
002/2560/2
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
7
002/2560/3
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
8
23/4911/2
Promotion
-
-
-
-
1,900
VAT 133
2,033
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป