For Employees Across the Organization

7q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่เป้าหมาย รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ประยุกต์ใช้ 7Q กับการทำงานเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างดีเลิศ
การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
เทคนิคการพูดและการใช้โทรศัพท์

การให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โน้มน้าวชักจูงใจลูกค้าได้ การสร้างความประทับใจในครั้งแรกจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อไป
การบริหารและจัดเก็บเอกสารอย่างครบวงจร

การบริหารจัดการเอกสารที่ดีและการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ช่วยป้องกันการสูญหาย และง่ายต่อการสืบค้น
การรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการอย่างมีคุณภาพและรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ หรือโกรธ !! หลักสูตรนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้วิธีการให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน

ประสิทธิภาพของผลงานที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งในเรื่องงานและคน เริ่มต้นจากการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคนในองค์กร
ยิ้มสู้งาน

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม  แต่จะต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสนใจ กับปัญหาของบุคลากรให้มากขึ้น โดยต้องพัฒนาทัศนคติมุมมองทางความคิด 
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (professional presentation)

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) การนำเสนอให้มีประสิทธิภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานส่วนใหญ่นั้นจะเน้นการทำงานเป็นทีม ดังนั้นการที่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อผลสำเร็จในงานได้ สิ่งสำคัญคือ การบริหารและพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  
FaLang translation system by Faboba