ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
-  หักค่าลดหย่อน/หักค่าใช้จ่าย 200% เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
-  การหักลดหย่อนเงินฝากแบบประกันชีวิต
-  การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มน้อยกว่าที่ขอคืนไว้
-  การควบคุมภายใน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
-  ระวัง! 4 หลุมพรางที่ขวางความสำเร็จในการใข้งาน
-  การจัดการความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้
-  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับการหักค่าจ้าง
-  หน้าที่ของนายจ้างเกี่ยวกับตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
-  บันไดควมสำเร็จของวิชาชีพกับการเป็น CFO และสมุห์บัญชี
-  นายจ้างพร้อมลูกจ้างต้องหักเงินใช้หนี้ กยศ. แล้ว
-  เก็บภาษีออนไลน์นโยบายที่ควรทำ หรือ ความฝันในอุดมคติ
-  ปรับมุมคิดสุ่การเป็น"นักบัญชียุคดิจิทัล"
ดูรายละเอียด วารสาร