ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5031
Promotion
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/3426
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
21/3602
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201/2
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
7
21/7246
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
21/7183
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
23/4522/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
21/5061/2
Promotion
-
3.30
-
3.3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป